fbpx

6ος Διαγωνισμός tospitakimou.gr || 6th contest tospitakimou.gr

Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας με δώρο ένα σετ 5 σουβέρ φτιαγμένα από μίνι παλέτες !

Διαγωνισμός tospitakimou.gr

Πάρτε μέρος στο νέο μας διαγωνισμό με δώρο ένα πανέμορφο σετ με 5 σουβέρ από μίνι παλέτες !

 

Αυτό που έχετε να κάνετε είναι :

1) Like στη φωτογραφία του διαγωνισμού (θα τη βρείτε στο FanPage μας στο Facebook : www.facebook.com/tospitakimougr)

2) Κοινοποιήστε (Share) τη φωτογραφία στους φίλους σας.

Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται μόνο όσες έχουν κάνει Like & Share και όχι μόνο ένα από τα δύο.

Ο διαγωνισμός λήγει την Κυριακή 21 Απρ 2013 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 21 Απρ 2013 στις 18:00 το απόγευμα.

 

Όροι Διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την ιστοσελίδα tospitakimou.gr μέσα στο πλαίσιο της επίσημης σελίδας στο Facebook. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει εώς και την Κυριακή 21.04.13 στις 12.00 το μεσημέρι.

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook και να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. Προκειμένου να ισχύει η συμμετοχή, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκεφθούν τη σελίδα www.facebook.com/tospitakimougr στο Facebook, να κάνουν Like και share τη φωτογραφία του διαγωνισμού σχετιζόμενη με το θέμα. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο με μία δημοσίευση.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος που αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

6. Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο 1(ένα) σετ 5 σουβέρ φτιαγμένα από μίνι παλέτες. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει ταχυδρομικώς με έξοδα δικά μας.

7. Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό θα είναι έγκυρες εφόσον υποβληθούν, με την διαδικασία που ορίζεται πιο πάνω έως και 21.04.13 στις 12.00 το μεσημέρι.

8. Διευκρινίζεται ρητά, ότι η οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.

9. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής της δημοσίευσης και αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον Διαγωνισμό, εάν κατά την κρίση της το υλικό της δημοσίευσης αυτού προσβάλει τα χρηστά ήθη.

10. Η ανάδειξη της νικήτριας/νικητή θα γίνει με επιλογή μετά από κλήρωση.

11. Τo όνομα της νικήτριας/νικητή θα αναρτηθεί στη σελίδα www.facebook.com/tospitakimougr  στο Facebook την Κυριακή 21.04.13 μετά τις 18.00 μμ. Με αυτή την ανάρτηση θα ενημερωθεί ο νικητής και θα του ζητηθούν μετέπειτα τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει η αποστολή του δώρου.

12. Το έπαθλο (δώρο) είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε μπορεί να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα/υπηρεσίες ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Αν ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο την ορισμένη ημερομηνία, αυτό θα δωθεί στον αναπληρωματικό νικητή, που θα έχει αναδειχθεί.

13. Διευκρινίζεται ότι ο νικητής συγκατατίθεται στην ανακοίνωση του ονόματος του στην σελίδα www.facebook.com/tospitakimougr.

14. H διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, να μειώσει ή να αυξήσει τη διάρκειά του, καθώς και να ακυρώσει κάποιον συμμετέχοντα ή και τον ίδιο τον διαγωνισμό, χωρίς καμιά προειδοποίηση.

15. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού θα αναρτάται στην επίσημη σελίδα www.facebook.com/tospitakimougr  στο Facebook

16. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο του συμμετέχοντος με δικά του τεχνικά μέσα. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του Facebook.

Terms of Service :

1. The competition is organized by the website tospitakimou.gr in the official page on Facebook. The contest will run till Sunday 21.04.13 at 12.00 at noon.

2. To participate in the competition participants need to have an account on Facebook and reside permanently in Greece or abroad.

3. In order to participate, participants should visit www.facebook.com/tospitakimougr on Facebook, Like and share the contest photo. Each contestant may participate in the competition with only one post.

4. Participation in this contest is any person who fully accepts these terms.

5. For participation no purchase of product is mandatory.

6. The competition prize is a set of 5 pallet-made coasters. The gifts will be posted at the expense of ours.

7. Entries for this competition will be valid if submitted with the procedure set out above until Sunday 21.04.13 at 12.00 at noon.

8. It is clearly stated that the submission of any entry form after the above deadline will be considered null and void and will not bring any result.

9. The company reserves the right to delete the post and exclusion of the participant from the Contest if, in the judgment of the publication of this material is susceptible morality.

10. The winners will be elected by lottery.

11. The name of the winner / winners will be posted on the page www.facebook.com/tospitakimougr on Facebook  on Sunday 21.04.13 at 18.00 PM. In this post will be updated and the winner will be prompted for the information needed to make the task of gift .

12. The prize (gift) is a specific, personal and can not be exchanged nor may be asked to replace it with other products / services or redeemed in cash at any price. If the winner does not accept the gift of a certain date, it will be given to an alternate winner will have emerged.

13. It is clarified that the winner consents to the name of the page www.facebook.com/tospitakimougr.

14. H organizer reserves the right to modify the conditions for participation, reduce or increase its duration, and to annul a participant or the contest itself, without any warning.

15. Any modification of these terms of the competition will be posted on the official page www.facebook.com/tospitakimougr  on Facebook

16. Participation in contest  requires Internet access by the participant with own technical means. Internet access to the competition site is only allowed under the terms of Facebook.